Thống kê pool đào:

Pool balance: 19 XMR

Pool rate: 0.00001830 XMR mỗi 1M hashes


Relax

Thống kê của bạn:

Địa chỉ ví:

Số dư (hashes):

Số dư (XMR): 0.00000000

Xuất chi tối thiểu: 0.02 XMR

Các khoản thanh toán được admin xử lý thủ công.

Vui lòng đăng nhập